Energia z samego źródła

Ikona koła zębatego

Inwestujemy


Inwestujemy w duże projekty developerskie elektrowni fotowoltaicznych wyposażonych w magazyny energii. Przygotowujemy takie projekty przechodząc przez całą procedurę od wydzierżawienia nieruchomości gruntowej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Ikona sakiewki

Budujemy


W oparciu o dostarczoną dokumentację budujemy elektrownie fotowoltaiczne i magazyny energii.

Ikona sądu

Dzierżawimy


Dzierżawimy nieruchomości gruntowe nadające się do lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych dużych mocy - od 50 do 150 ha.

Ikona żarówki

Poszukujemy
inwestorów


Umożliwiamy inwestorom prywatnym inwestycje finansowe w nasze konkretne, zlokalizowane już projekty. Poza wypracowanym kapitałem własnym rozwijamy się w oparciu o kapitał prywatny. Nie korzystamy z kredytów.

FOTON

Elektrownie słoneczne i magazyny energii S.A.

Naszą misją jest rozwijanie rynku czystej energii. Z satysfakcją przyczyniamy się to rozwoju i stosowania technologii fotowoltaicznej w praktyce. Podejmujemy się wyzwań, które dają efekt końcowy polegający na dostarczaniu do domów i dla przemysłu energii ze słońca a dzięki magazynom energii również w okresie nocnym. Z dumą podkreślamy, że stosujemy technologie, w których nie ma miejsca dla takich czynników jak: hałas, zanieczyszczenia, deformacja krajobrazu czy negatywne oddziaływanie na faunę i florę.

Działamy w grupie spółek powiązanych kapitałowo pod szyldem Novelty OZE Group . Genezą powołania przez Novelty OZE Group spółki akcyjnej Foton – Elektrownie Słoneczne i Magazyny Energii był zamiar rozwinięcia działalności Grupy o elektrownie fotowoltaiczne o dużej mocy - w zakresie 30-100 MW, czyli zlokalizowanych na powierzchni 50-150 hektarów.

Dodatkowo inwestorzy branżowi zaczęli wykazywać duże zainteresowanie eksploatacją elektrowni PV produkującej energię, która nie jest sprzedawana w systemie aukcyjnym ale w systemie PPA, co zmierza właśnie do koncepcji zespołów produkcyjnych energii składających się w jeden system elektrowni oraz magazynu energii.

Formuła prawna pierwszej spółki akcyjnej powołanej w grupie Novelty OZE Group wynika z dużej skali projektu oraz z celu strategicznego - wprowadzenia naszych akcji na rynek papierów wartościowych, do czego przekonuje nas zadowolenie naszych dotychczasowych inwestorów z ich prywatnych inwestycji w nasze projekty.

Zespół

Twoja inwestycja będzie w kompetentnych rękach rzetelnych profesjonalistów. Osoby właścicieli, zarządu, kierowników, doradców naszej Grupy swoje kompetencje i doświadczenie budowały od lat 90-tych zawsze działając przede wszystkim w ramach przedsięwzięć mocno związanych z nowymi technologiami. Zawsze pracowaliśmy na rynku nowych technologii w obszarze usług telekomunikacyjnych, nowych formatach mediów elektronicznych oraz odnawialnych źródłach energii.

Pasja, odwaga w działaniu i umiejętności widzenia nieco dalej w przyszłość, pozwoliły nam mimo wielu przeciwności osiągać kolejne etapy rozwoju, a przede wszystkim zdobywać doświadczenia, z których czerpiemy budując wizję kolejnych projektów o większej skali podążających za trendami rynkowymi.

Bardzo dobrze wiemy jak ważni byli na tej drodze inwestorzy i jak mocno trzeba pracować aby przekonać ich do projektów oraz inwestycji wykorzystujących nowe technologie.

Po pewnym z czasie satysfakcją słuchaliśmy, od niektórych „gdybym to wiedział …” , „nic nie wskazywało na to, że te projekty się tak rozwiną …” - dlatego od kilku lat działamy w branży odnawialnych źródeł energii.

Nasz zespół

Kontakt
Leszek Pawlicki
Zarząd
Monika Walota
Prokurent
Anna Pawlicka
Członek rady nadzorczej
Jacek Sych
Członek rady nadzorczej
Ryszard Czyż
Członek rady nadzorczej

Oferta

Inwestujemy w duże projekty developerskie elektrowni fotowoltaicznych wyposażonych w magazyny energii. Przygotowujemy takie projekty przechodząc przez całą procedurę od wyszukania i wydzierżawienia na 25-29 lat spełniającej specjalne wymagania nieruchomości gruntowej aż do uzyskania pozwolenia na budowę.
Projekt taki możemy kompleksowo wykonać na zlecenie, pomagamy także w części takiego procesu. Możemy elektrownię także wybudować.

Umożliwiamy inwestorom prywatnym inwestycje finansowe w nasze konkretne, zlokalizowane już projekty. Wiele osób uczestniczyło w naszych inwestycjach współfinansując poszczególne projekty w oparciu o autorskie i bardzo bezpieczne umowy inwestycyjne. Wielu inwestorów po osiągnięciu zysków ponownie inwestuje.

Warto podkreślić naszą specyfikę i podstawę rozwoju. Poza wypracowanym kapitałem własnym rozwijamy się w oparciu o kapitał prywatny. Nie korzystamy z kredytów.

Na każdym etapie rozwoju kolejnych projektów, od pierwszych analiz potencjalnej lokalizacji dla kolejnej elektrowni, współpracujemy z inwestorami, którzy będą taką elektrownię eksploatować. Pozyskujemy kolejnych nowych inwestorów wsłuchując się w ich oczekiwania ale także ich często 20 letnie doświadczenia, obserwacje i prezentowane nam analizy.

Dlatego część naszych obecnie rozwijanych projektów odpowiada na rosnące zainteresowanie umowami typu Power Purchase Agreements (PPA) tj. zakupami energii przez odbiorców bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych. Temu rozwiązaniu sprzyjają coraz niższe koszty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przy rosnących cenach energii wytworzonej w źródłach wysokoemisyjnych (konwencjonalnych). Dodatkowo sprzyjają różniące się profile produkcji elektrowni fotowoltaicznych i siłowni wiatrowych oraz coraz bardziej zauważalny wzrost udziału elektrowni fotowoltaicznych w produkcji energii.

Uwzględniając fakt, że od kilku lat funkcjonuje na rynku zasada Third-Party Access (TPA), dzięki której odbiorcy końcowi mogą kupować energię bezpośrednio od producenta, istnieje potencjał dla wielkoskalowych przedsięwzięć w duże elektrownie fotowoltaiczne z magazynami energii elektrycznej. Dzięki uzyskaniu funkcjonalności – zdolności do magazynowania energii wytworzonej lub magazynowania energii pobranej z sieci w okresie kiedy zapotrzebowanie i jej cena jest relatywnie niska, tak skonstruowane przedsięwzięcia otwierają dla inwestorów nowe możliwości w energetyce.

Sprzedaż energii przez producenta jest możliwa w modelu fizycznym, który zakłada zawarcie bezpośredniej umowy łączącej odbiorcę z wytwórcą celem nabycia energii elektrycznej po z góry ustalonej cenie. Energia elektryczna w tym modelu jest wysyłana od wytwórcy do odbiorcy przez koncesjonowanego dostawcę energii elektrycznej za pośrednictwem sieci operatorskiej. W tym modelu odbiorca nie ma możliwości ani zdolności do zarządzania odbiorem energii oraz wykonywania usług bilansowania, czemu służy dodatkowa umowa ze spółką obrotu, która w imieniu odbiorcy zarządza odbieraną energią, pobierając za to opłatę tzw. sleeving fee.

Drugi model – finansowy, to rozwiązanie, który nie wymaga faktycznego połączenia pomiędzy wytwórcą a odbiorcą końcowym, nie muszą oni nawet funkcjonować w ramach jednego operatora sieciowego.

W przypadku niektórych rozwijanych projektów, kiedy odbiorca(y) są położeni blisko elektrowni, planujemy budowę odcinków sieci poza strukturą lokalnego operatora i zrealizować opcję PPA w układzie budowy elektrowni dedykowanej do odbiorcy near-site/direct site.

Doświadczenie

Przeprowadziliśmy z sukcesem dewelopment kilkudziesięciu projektów elektrowni fotowoltaicznych, z których wiele uzyskało wygraną w procesie aukcyjnym URE. Rozwijamy kolejne projekty elektrowni fotowoltaicznych do 1MW oraz dużych elektrowni fotowoltaicznych o mocach kilkudziesięciu MW.

Dokładamy wszelkich starań aby rozwój prowadzonych projektów nie odnosił się tylko to najbliższej perspektywy, ale uwzględniał również dalszą, uwarunkowaną nieustannym rozwojem technologii, zmianami otoczenia biznesowego oraz trendami w energetyce.

Uzyskanie zrozumienia i zaufanie polskich inwestorów oraz inwestorów działających na polskim rynku dla potencjału korzyści związanego z odnawialnymi źródłami energii oraz nowymi technologiami w energetyce to proces wymagający cierpliwości i wytrwałej pracy.

> 60

przygotowanych projektów elektrowni fotowoltaicznych

100 MW

moc największych projektowanych przez nas elektrowni fotowoltaicznych

343 %

zwiększenie udziału PV w mixie elektroenergetycznym Polski do 2030r.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

ul. Mickiewicza 69
71-307 Szczecin

+48 91 404 04 04

Informacje dla Akcjonariuszy

Połączenie spółek

W związku z podjętym zamiarem połączenia FOTON - ELEKTROWNIE SŁONECZNE I MAGAZYNY ENERGII spółka akcyjna w Szczecinie z NOVELTY OZE GROUP sp. z o.o. w Szczecinie, w oparciu o postanowienia art. 491 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przy wykorzystaniu formy przejęcia (inkorporacji), o której mowa w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, gdzie spółką przejmującą będzie FOTON - ELEKTROWNIE SŁONECZNE I MAGAZYNY ENERGII spółka akcyjna w Szczecinie, na podstawie art. 500 §2 1 KSH Zarząd FOTON - ELEKTROWNIE SŁONECZNE I MAGAZYNY ENERGII spółka akcyjna w Szczecinie oraz Zarząd NOVELTY OZE GROUP sp. z o.o. w Szczecinie niniejszym ogłaszają plan połączenia obu spółek, sporządzony w trybie art. 499 KSH.

Plan Połączenia